Disclaimer en overige gegevens

Algemene voorwaarden

Indien een afspraak voor een individueel consult moet worden afgezegd, doet de cliënt dit zo spoedig mogelijk, maar wel ten minste 48 uur van te voren. Afspraken die niet binnen de 48 uur worden afgezegd, worden volledig in rekening gebracht, ook bij ziekte van de cliënt.

Individuele consulten dienen ten minste vijf dagen voorafgaande aan de sessie te worden voldaan. Je krijgt van mij een nota met daarop vermeld dat het om een coachingsgesprek gaat.

Indien men deelneemt aan een workshop of training moet deze van tevoren worden betaald. Na een bevestigingsmail te hebben  ontvangen, kan het bedrag worden overgemaakt op het rekeningnummer dat onderaan de bevestigingsmail zal staan. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst en betaling. 

Annuleringen voor een workshop of training dienen tenminste een week voor de datum  te worden doorgegeven, onder inhouding van € 50,- administratiekosten. Bij niet tijdige annulering worden de kosten van de workshop of training in rekening gebracht.

Charlotte van der Hoeven, Coaching & Training is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt.

Voorts is de coach bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de coach kan worden gevergd.

Privacy Policy

Ik stel je bezoek aan mijn website op prijs. Ik wil ervoor zorgen dat het je duidelijk is wat er gebeurd met je persoonlijke gegevens (inclusief je e-mailadres) die je mij ter beschikking stelt op het moment dat je reageert via mijn contactformulier of reserveringsformulier.

Persoonlijke gegevens die je geeft in reactie via mijn contact- of reserveringsformulier, worden vertrouwelijk behandeld. Je persoonlijke gegevens worden niet aan derde partijen gegeven of ter beschikking gesteld. Ook tijdens individuele coaching, workshops en/of trainingen blijft vertrouwelijkheid gewaarborgd. Reacties/ persoonlijke verhalen of vragen/opmerkingen die je plaatst in mijn gastenboek zijn wel openbaar. Mijn website bevat links naar andere websites. Charlotte van der Hoeven, Coaching & Training is niet verantwoordelijk voor de privacyregels die gelden voor deze websites.

De informatie verzonden met dit e-mailadres is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is niet toegestaan.

Disclaimer

Copyright©.  Alle rechten voorbehouden.

Charlotte van der Hoeven, Coaching & Training behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Niets van deze website mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd, aangepast, en/of worden overgenomen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Charlotte van der Hoeven, Coaching & Training.

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat altijd de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is. Charlotte van der Hoeven, Coaching & Training is in haar geheel niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Charlotte van der Hoeven, Coaching & Training is opgericht door Charlotte van der Hoeven (hier te noemen: de coach) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61480274.

Charlotte van der Hoeven, Coaching & Training is gespecialiseerd in coaching voor slachtoffers en training van hulpverleners wat betreft narcistisch misbruik. (Hier te noemen: de cliënt). Alsmede het organiseren van workshops, trainingen en lezingen.